shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

BIG BULLS 5 JAREN PLAN

Een stap terug, Twee vooruit

In 2016 heeft de toenmalige TC een 5 jaren plan gemaakt. Nu, vier jaar later zijn vele doelstellingen niet gehaald, een paar wel, maar de uitgangspunten zijn nauwelijks gewijzigd.

We gaan het als club niet redden om in het seizoen 2020 – 2021 een tweede team heren senioren in te schrijven. We gaan dus achteruit ipv voorruit. Om dit verkeerde tij te keren hebben we als bestuur besloten alle mogelijke aandacht aan de sportieve doelstellingen geven. De TC blijft operationeel functioneren met de huidige bezetting. Daarnaast gaan we een Technisch Hart vormen om de toekomst visie en lange termijn doelen te halen.

Gezamenlijk heeft het huidige bestuur besloten dat het doel niet veranderd is:

Hoofddoelstellingen over 5 jaar

Het doel is niet de grootste club te worden, maar de beste club. Iedereen die Rugby wil spelen moet zich er thuis voelen, ongeacht leeftijd, geslacht, ambitie, talent, afkomst of welke andere indeling dan ook. Vrijwilligers moeten plezier hebben hun taken uit te voeren.

Om dit te bereiken zullen we een aantal zaken moeten realiseren. Allereerst zijn er meer actieve spelers nodig om de huidige ambities waar te maken.

De vrijwilligers die er zijn moeten ook met een gedegen plan gaan werken. Als bij iedereen alle doelen bekend zijn is het makkelijker het doel te bereiken.

Dit plan moet houvast geven aan elk lid van onze club om mee te helpen om onze sportieve doelstellingen te halen.  Spelend, ondersteunend, als vrijwilliger, in het bestuur of anders zijn veel mensen nu al erg actief in onze club. Als we die mensen structuur en een heleboel plezier kunnen geven in wat ze doen, dan gaan we onze doelstellingen halen.

Dit document is een samenvatting van de ideeën van de gehele bestuur, uitgewerkt door het Technisch Hart.

De sportieve ambities worden leidend en als afgeleide hiervan zal het bestuur de diverse andere commissies vragen een jaarplan te maken ter ondersteuning van dit doel. (Beheer, Activiteiten, Communicatie ed) Pro actief een opdracht meegeven dus.

 

Als Technisch Hart hebben we de sportieve uitdagingen in opgedeeld in 3 groepen.

1 Korte termijn uitdagingen, pakken we gelijk op.

2 Middellange termijn uitdagingen, om dit behapbaar te houden gebruiken we                hiervoor het Development plan van Rugby Nederland.

Hierbij werken we met 7 pijlers, die als bijlage bij dit plan horen.

1 Leden

2 Teams

3 Trainers

4 Referee

5 Players welfare

6 Bestuur

7 Accommodatie

 

3 Lange termijn, hiervoor is dit 5 jaren plan leidend.

 

Bestuur:

Richard Oude Kotte  Voorzitter

Martin Jazet                Penningmeester

Andre Dijkman          Secretaris

Jan Hammink             Vice Voorzitter

Peter Schelfhorst        Jeugd Coördinator

Frank Weghorst          Voorzitter TC

Wouter Izaks              Lid

Jelmer vd Rijst           Lid

 

Technisch Hart:

Richard, Peter, Wouter, Jelmer, Frank

 

Technische Commissie:

Robert de Vries                      Clubcaptain

Vacature va jan ingevuld       Senioren trainer

Femke vd Sigtenhorst                        Dames Trainer

Peter Schelfhorst                    Jeugd coördinator

Marinus Buist             Wedstrijdsecretaris

Frank Weghorst                      Voorzitter

Thomas Koetsier                    Captain heren

Thom en Ahmet                     Manager heren

Sanne Oudhof                                    Captain Dames

Annemarie Bokhove              Manager Dames

 

Subdoelstellingen over 5 jaar

 • Heren 3 teams
 • 1e in de top van de 2e klasse
 • 2e in de 3e klasse met de beloften
 • 3e in de 4e klasse
 • Dames team in de 2e klasse en 2e team
 • Colts met eigen team
 • Junioren met eigen team
 • Cubs met eigen team
 • TBM met eigen teams
 • Social, Walking en Mixed Ability Rugby aanbieden
 • Club met alle benodigde voorzieningen
 • Goede doorstroming van spelers en veel interactie tussen de teams
 • Vrijwilligers met passie en inzet, doel voor ogen en waardering ervoor
 • Plezier voor iedereen aan Rugby

De subdoelen zijn mede tot stand gekomen door te willen voldoen aan alle wensen van de spelende leden, bv de mogelijkheid om in de tweede klasse te spelen, het inzetten van een eigen team Dames en Jeugd.

 

Heren & Dames

Huidige situatie 2020

Heren: 18 core spelers 1e en 10 core spelers 2e. De bond vereist 25 spelers per team.

Dames: 28 spelers, team in 3e klasse.

 

Doelstelling 2025

Drie volwaardige senioren teams. 2e, 3e en 4e klasse.

Dames team in tweede klasse, 2e dames team Het Development plan is hiervoor leidend.

 

Jeugd

Huidige situatie 2020

57 jeugdleden verdeeld over diverse jeugdcategorieën

In aantal voldoende trainers

Begeleiding teams in aantal krap aan voldoende

Goede samenwerking met Twentse clubs mbt jeugdcompetitie

Jeugdbestuur wisselend van samenstelling.

 

Ledenaantal 1 oktober 2020

Guppen (2015-2016): 5

Turven (2013-2014): 8

Benjamins (2011-2012): 14

Minis (2009-2010): 6

Cubs (2007-2008): 14

Juniors (2005-2006): 12

Colts (2003-2004): 5

Totaal 64

 

Doelstellingen 2025

Ledenaantal voor voldoende spelers om eigen Bulls teams in te zetten in alle 7

leeftijdscategorieën Guppen t/m Colts; 7 selecties

Goede spreiding in leeftijden, waarmee in doorstroming wordt voorzien

 

Bijzondere Rugby vormen

Er is een groeiende behoefte aan het faciliteren van andere rugby vormen.

Walking Rugby

Walking Rugby is een recent geïntroduceerde vorm van rugby die lopend gedaan kan worden en daarmee uitermate geschikt is voor ouderen en minder fysiek ingestelde leden. In 2019-2020 is er een groep fanatiekelingen gestart. Oudere, niet spelende leden, ouders ed kunnen we met Walking Rugby toch sportief in teamverband laten sporten. Dit draagt bij aan de wens om de beste club te worden.

Mixed Ability Rugby

Mixed Ability Rugby staat voor het beschikbaar maken van het spelen van  Rugby voor iedereen. Het doorbreken van barrières tussen invalide en valide spelers brengt  deze groep sporters samen. Als de wens er is gaan we Mixed Ability Rugby faciliteren aan onze leden.

Social Rugby

Rugby Nederland heeft als strategisch doel om een leven lang sporten te promoten. Door middel van verschillende vormen die worden aangeboden kan men hier invulling aan geven zodat iedereen die wil rugbyen mee kan doen minstens zo belangrijk mee kan blijven doen. Social Rugby kan een alternatief zijn, of naast een 3e team aangeboden worden.

Dit kan de oplossing zijn om van een naar twee teams door te groeien.

Voorwaarden

Leidend is meerjarenvisie van vereniging, het 5 jarenplan.

Bestuurskader ontwikkelen die het uitvoeren van het meerjarenplan faciliteerd, alle commissies aanstuurt om ondersteunend te zijn aan dit plan.

Technisch kader ontwikkelen, uitvoerend als Technische Commissie (TC), lange termijn visie vanuit het Technisch Hart (TH)

Effectief wervingsprogramma en publiciteit in regio Almelo

Acties

Jaarlijks groei aanjagen met wervingscampagnes, clinics en try-out-dagen, scholentoernooien, kroegtoernooien.

Enthousiasme van de huidige leden is een succesfactor gebleken.

Juiste inzet van Social Media zal helpen.

Rugby- en clubwaarden bepalen en uitdragen

Nieuwe leden, doorstroom

Nieuwe spelers, op welk niveau dan ook, moeten goed worden opgevangen door ervaren clubmensen. Hier moet tijd en ruimte voor geschapen worden.

 

Aansluiting tussen de verschillende jeugdteams, dames- en seniorenteams zal veel aandacht vergen om een goede doorstroming en een club gevoel te realiseren. Het Development plan is hiervoor leidend.

Trainers

Huidige situatie 2020

In Januari start nieuwe heren trainer. Mats Marker zal alle trainers voorzien van een technisch plan en maandelijks ondersteuning.

 

Doelstelling 2025

Trainersstaf gekwalificeerd en kundig aangepast aan het niveau van het seizoen.

Een goede hoofdtrainer die bij de ambities bij de club passen, evt aangevuld met voorwaarden en/of back trainers. In samenspraak met het technisch hart zet de hoofdtrainer de lijnen uit voor de trainingen voor alle teams en trainers. Het Development plan is hiervoor leidend.

 

Scheidsrechters

Huidige situatie 2020

We voldoen aan de bondsverplichtingen voor het huidige seizoen. Wat moeten we doen om dat de komende jaren vast te houden?

 

Doelstelling 2025

Voldoende scheidsrechters volgens bondsnormen, maar ook om alle wedstrijden te leiden. Meerdere jeugdspelers alvast opleidingen laten volgen om toekomst bestendig te zijn, maar ook om bij de jeugd het belang in te laten zien van voldoende referees. Het Development plan is hiervoor leidend.

 

TC samenstelling

Huidige situatie 2020

Het is voor de huidige TC leden al pittig genoeg om de operationele zaken uit te voeren, daarom gaan we een Technisch Hart vormen om lange termijn visie te ontwikkelen en uit te voeren.

 

Doelstelling 2025

Technisch beleid uitstippelen is een. Opvolgen en uitvoeren is een heel ander verhaal. Het verleden heeft uitgewezen dat het continu uitvoeren en bijstellen de moeilijkste opdracht is voor de hele club. Het technisch hart moet leidend zijn in het aansturen van de TC om de doelstellingen te halen.

Diverse niveaus

Met de smalle spelers basis van 2020 hebben we moeite om de ambities en niveaus van de spelers en begeleiders te verenigen. Door een brede basis spelers in de toekomst moet dat beter op elkaar afgestemd worden. We zetten als TC nu al veel in op de spelers die om welke reden dan ook afvallen. Het goed in de gaten houden en waarderen van (afwezige) spelers is minstens zo belangrijk als de aanwas van nieuwe. Dit zijn immers ervaren spelers. Het begeleiden van deze groep kan misschien op termijn een aparte taak worden binnen de TC.

 

Speciale aandacht vragen de spelers die van team wisselen. Goede opvang en begeleiding, maar ook een goede overdracht is van groot belang, omdat we gezien hebben dat er anders spelers afvallen.

 

Vrijwilligers

Vrijwillig is niet vrijblijvend. Met het grootste respect voor iedereen die iets doet in onze club moeten we niet ervan uitgaan dat iedere vrijwilliger zijn taken tot in de eeuwigheid zomaar blijft uitvoeren. Controleren, hulp aan bieden, opleiden, coachen en trainen hoort erbij. We moeten het samen doen.

Tools

Wat is welk tijdstip nodig aan materiaal en voorzieningen om over 5 jaar onze doelen te behalen?

Per seizoen gaan we dit inventariseren en een plan voor maken.

Per Seizoen:

2020-2021

Opvang spelers die niet in eerste kunnen/willen spelen.

Hoofdtrainers heren, wens gestructureerde training Voorwaartsen senioren.

Dames trainer continueren, jeugd structuur uitbouwen.

Fun, plezier in Rugby en vrijwilligerswerk, Team, een club.

2021-2022

2e team weer inschrijven

Aanwas jeugd en senioren zwaar inzetten met structuur.

Begeleiding van de jeugd met meer senioren. Jeugd als ballenjongens en meiden, scorebord bij houden ed.

2022-2023

3e team heren inschrijven

1e team promo naar 2e klasse

Aanwas jeugdleden, waar mogelijk eigen teams inzetten.

2023-2024

Continuïteit in aanwas nieuwe leden.

Beproefde wervingsacties

Dames 2e team

Accommodatie met veld en trainingsveld, clubhuis met alle voorzieningen

2024-2025

1e in top van de 2e klasse

2e als beloften team in de 3e klasse

3e als recreanten team in de 4e klasse

Dames in 2e klasse en 2e team

Cubs, Junioren, Colts met eigen team in de competitie

Turven, Benjamins, Mini’s met eigen team in de competitie

Continue aanwas Guppen

Financiën

Het bestuur geeft aan dat er niet een vast financieel kader is. Dat betekent niet dat de mogelijkheden onbegrensd zijn. Per seizoen moeten we aangeven wat de wensen zijn en dan zal het budget hier op aangepast worden. (in alle redelijkheid)

Doelstellingen bereiken

Het opstellen van een meerjarenplan is niet de oplossing, maar een begin. Continu controleren waar we staan en bijsturen en aanpassen moet ons brengen naar ons doel, de beste rugbyclub te worden.

 

We realiseren ons dat er nog veel te doen is en dat er ook nog veel onduidelijk is.

Met deze “stip” op de horizon kunnen we iedereen (alle spelers en vrijwilligers) proberen te motiveren onze Rugbyclub een aantal stappen verder te krijgen.

 

Oktober 2020

Technisch Hart Rugbyclub The Big Bulls